Недвижими имоти, Оборудване, спортна зала

Референтен номер
838
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Оборудване, спортна зала
Област
Бургас
Цена
111 600.00 лв.
Адрес
гр.Бургас, Ж.К. "Славейков", бл.125, вх.Б
Размер/РЗП/Площ
281.86 кв.м.
Лице за контакт
Моника Димова
056-897010
Monika.Dimova@ubb.bg
Дата на публична продан
06.12.2021 - 06.01.2022
Номер на ЧСИ
703
Име на ЧСИ
Георги Михалев, рег.№703
Контактна информация на ЧСИ
056/830778
Стартова цена
111 600.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
2014703040060

Описание

Самостоятелен обект в сграда, представляващ ЗАЛА ЗА КАЛАНЕТИКА, в сутеренния етаж на вход Б, на блок 125 /сто двадесет и пети/, със самостоятелен вход от партерния етаж, с площ от 281,86 кв.м. (двестаосемдесет и едно цяло и осемдесет и шест стотни квадратни метра), състоящ се от зала, две съблекални, баня-тоалетна, баня- тоалетна и коридор при граници: на север-коридор, на изток- външен зид, на юг-външен зид, на запад-помещение за инсталационен колектор, отгоре-магазини на партерния етаж, ведно с 5,07 % (пет цяло и седем стотни процента), равняващи се на 4.51 кв.м. (четири цяло петдесет и една стотни квадратни метра) от общите части на сградата и 5.07 % (пет цяло и седем стотни процента) ид.ч.от правото на строеж върху терена, за който е отреден урегулиран поземлен имот II-30,31,97,98,99,100,102,103,104 (парцел втори, имот пл. номер тридесет, тридесет и едно, деветдесет и седем, деветдесет и осем, деветдесет и девет, сто, сто и две, сто и три, сто и четири) в кв.17 А (седемнадесет буква"А") по плана на град Бургас, с площ 1630 кв.м.(хиляда шестстотин и тридесет), при граници за имота: изток-УПИ III за комплексно жилищно строителство, запад- УПИ I за комплексно жилищно строителство, север-улица, юг- УПИ I за озеленяване, ведно с 20/1630 (двадесет върху хиляда шестстотин и тридесет) кв.м. идеални части от гореописания УПИ

ref - 838