Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
2097
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
Благоевград
Цена
58 560.00 лв.
Адрес
гр. Петрич, п.к. 2850, „Дунав“ № 9, ет. 3
Размер/РЗП/Площ
120 кв.м.
Лице за контакт
Илияна Караджова
+359877195577
Iliyana.Karadzhova@ubb.bg
Дата на публична продан
18.04.2022 - 18.05.2022
Номер на ЧСИ
795
Име на ЧСИ
Виолина Тозева, рег.№795
Контактна информация на ЧСИ
073/836295
Стартова цена
58 560.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
341/2020
Линк в сайта на ЧСИ

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56126.601.573.5.3, попадащ в многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 56126.601.573.5, построена върху поземлен имот с идентификатор № 56126.601.573, с предназначение жилище, апартамент, находящ се в гр. Петрич, Община Петрич, Област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД‑18‑70/14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Петрич, п.к. 2850, „Дунав“ № 9, ет. 3, същият представляващ по доказателствен акт за собственост ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от триетажната масивна жилищна сграда, с деклариран административен адрес: град Петрич, област с административен център Благоевград, ул. „Червена Скала“ № 9, със застроена площ на етажа от 120 кв.м., ведно с 1/3  идеална част от общите части на сградата, находяща се в югоизточната част на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I, отреден за поземлен имот с планоснимачен номер № 573 в квартал №35 по плана на град Петрич, одобрен със Заповед №102 от 13.02.1990 г. на кмета на Община Петрич, с площ на урегулирания поземлен имот от 400 кв.м., при граници на урегулирания поземлен имот: от двете страни улици, УПИ II‑574, УПИ ХVIII‑571, 572

ref.2097