Недвижими имоти, Земя, УПИ

Референтен номер
2079
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Земя, УПИ
Област
София-град
Цена
400 000.00 лв.
Адрес
гр.София, Столична община, район „Витоша“, кв. „Бояна“, ул. „Герганица“ №24
Размер/РЗП/Площ
624
Лице за контакт
Донка Кирилова
+359878379574
Donka.Kirilova@ubb.bg
Дата на публична продан
21.01.2022 - 21.02.2022
Номер на ЧСИ
840
Име на ЧСИ
Мария Цачева
Контактна информация на ЧСИ
02/9836136
Стартова цена
400 000.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20218400400901

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 68134.1941.375, находящ се в гр.София, общ.Столична, обл.София /столица/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-68 / 02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.01.2012г., адрес на поземления имот: гр.София, район „Витоша“, кв. „Бояна“, ул. „Герганица“ №24, площ 624 /шестстотин двадесет и четири/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 метра/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 375 /триста седемдесет и пет/, квартал 20, парцел VIII, а съгласно регулационен план, представляващ: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.София, Столична община, район „Витоша“, кв. „Бояна“, ул. „Герганица“ №24, представляващ УПИ XIII – 375, в квартал 20, по плана на град София, местността „квартал Бояна“, с площ от 640 кв.м., при граници и съседи по скица: улица „Герганица“, УПИ VI – 377, УПИ IX – 373, УПИ X – 371, УПИ IV – 372, УПИ V – 374, УПИ VIII – 376 заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху имота.

Забележка: За описания имот има издадено Разрешение за строеж № 603 от 10.12.2007г. на СО, район „Витоша“ въз основа на одобрен архитектурен проект за изграждането на еднофамилна жилищна сграда с обща РЗП 389,88 кв.м., състояща се от сутерен, с функционално обособени фитнес, сауна, билярд, помещение за пране, зимник и котелно, първи етаж, с функционално обособени антре, дневна-кухня-столова, спалня, дрешник, две тоалетни, баня, лятна кухня, стълби към втори етаж и втори етаж, с функционално обособени три спални с чайна и баня с тоалетна към всяка от тях и две лоджии. Строежът е останал на етап изкопни работи и полагане на основи.

ref. 2079