Недвижими имоти, Търговски имот, Магазин

Референтен номер
2069
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Търговски имот, Магазин
Област
София-град
Цена
37 200.00 лв.
Адрес
гр.София ж.к.Люлин, бл.329А
Размер/РЗП/Площ
14.49 кв.м.
Лице за контакт
Иван Костов
0878715527
Ivan.Kostov@ubb.bg
Дата на публична продан
10.12.2021 - 10.01.2022
Номер на ЧСИ
840
Име на ЧСИ
Мария Цачева
Контактна информация на ЧСИ
02-9836136
Стартова цена
37 200.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
1038/2021
Линк в сайта на ЧСИ

Описание

МАГАЗИН № 2, находящ се в гр.София, район Люлин в изградената и въведена в техническа експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-489/18.10.2007г. на Столична РДНСК Жилищна сграда с гаражи, магазини и ателиета, с административен адрес: гр.София, ж.к. Люлин, блок № 329А /съгласно НА за поправка вписан в СВ – гр.София, акт № 70, том 140, дв вх. рег.№ 57061/31.07.2008г./ а според първичен НА блок № 929а /НА вписан в СВ – гр.София, акт № 129, том 15, дв. вх. рег.№ 7055/13.02.2008г./ на партера на описаната жилищна сграда, на кота -1.40 метра, със застроена площ от 14.49 квм,., състоящ се от търговска зала, при съседи: от две страни – коридор, Магазин № 1, Магазин № 3, заедно с 2.664% идеални части от общите части на описаната сграда и заедно с припадащите се идеални части от правото на строеж върху дворното място, съставляващо урегулиран поземлен имот V-851, от квартал 47, по плана на гр.София, местността „Люлин 3”, целия с площ по графични данни от 378.00 кв.м., при съседи на урегулирания поземлен имот по скица: улица, УПИ IV-945, УПИ III – за ЖЦ, ТП и озеленяване и УПИ VI за ЖС, магазин и подземен гараж.

ref.2069