Недвижими имоти, Жилищен имот, етаж от къща + гараж

Референтен номер
2033
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, етаж от къща + гараж
Област
Пазарджик
Цена
39 463.20 лв.
Адрес
гр.Пещера, ул.Атанас Горов №12
Размер/РЗП/Площ
84,52 кв.м./15 кв.м.
Лице за контакт
Веселка Томова - Мичева
+359879658516
Veselka.Tomova-Micheva@ubb.bg
Дата на публична продан
17.01.2022 - 17.02.2022
Номер на ЧСИ
887
Име на ЧСИ
Добромир Даскалов
Контактна информация на ЧСИ
034460119
Стартова цена
39 463.20 лв.
Номер на изпълнителното дело
20188870400673

Описание

1)      1/3 ид.част от Поземлен имот с идентификатор 56277.502.588 по кадастралната карта и регистри на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014г. на изп.директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Пещера, ул.Атанас Горов №12, с площ 311 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), ВЕДНО с находящия се в поземления имот САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56277.502.588.3.1, с адрес на самостоятелния обект: гр.Пещера, ул.Атанас Горов №12, ет.0, с площ: 84,52 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, който самостоятелен обект с идентификатор 56277.502.588.3.1 е разположен в сграда с идентификатор 56277.502.588.3, с адрес на сградата: гр.Пещера, ул.Атанас Горов №12, със застроена площ: 91 кв.м., брой етажи: 3, предназначение: жилищна сграда-многофамилна.

Начална цена: 35 719.20 лв.

 

2)      СГРАДА с идентификатор 56277.502.588.2, с адрес на сградата: гр.Пещера, ул.Атанас Горов №12, със застроена площ: 15 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: хангар, депо, гараж, находящ се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.502.588, с адрес на поземления имот: гр.Пещера, ул.Атанас Горов №12, с площ: 311 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.)

Начална цена: 3 744.00 лв.

ref. 2033