Недвижими имоти, Индустриален имот, Земя и сгради в м.Точилата

Референтен номер
2002
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Индустриален имот, Земя и сгради в м.Точилата
Област
Благоевград
Цена
196 361.00 лв.
Адрес
землище с.Елешница, общ.Разлог, местност "Точилата"
Размер/РЗП/Площ
12537кв.м.
Лице за контакт
Димитрина Соломонтова
028112554
Dimitrina.Solomontova@ubb.bg
Дата на публична продан
21.05.2021-21.06.2021
Номер на ЧСИ
796
Име на ЧСИ
Шукри Дервиш
Контактна информация на ЧСИ
0745 61591; 0898503661
Стартова цена
196 361.60 лв.
Номер на изпълнителното дело
73/2020
Линк в сайта на ЧСИ

Описание

Поземлен имот с идентификатор 27293.29.65 (стар номер 029065), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елешница, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1248/15.06.2018г./15.06.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2018 г., адрес на поземления имот: местност ТОЧИЛАТА, площ: 12 537 кв. м., трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, ведно със следните сгради, одобрени със заповед № РД – 15 – 318 / 11.06.2004 г. на Кмета на община гр.Разлог, обл.Благоевград, при съседи по скица: дървопроизводствена площ на Държавно лесничейство с.Елешница, залесена територия на МЗГ- Държавно лесничейство, полски път на Община Разлог, пасище мера на Община Разлог и залесена територия на МЗГ - Държавно лесничейство /който имот е собственост на МЗГ - Държавно лесничейство с.Елешница рег.№ 000000242 с.Елешница/:

1.СГРАДА, представляваща „Склад Елешница“ с площ от 145 кв.м
2.СГРАДА, представляваща „Обект-ГСМ“ с площ от 141 кв.м.;
3.Сграда, представляваща „Постройка-Елешница“ с площ от 161 кв.м.;
4.Сграда, представляваща „Ремонтна работилница“ с площ от 368 кв.м;
5.Сграда, представляваща „Битова сграда“, с площ от 65.00 кв.м.;
6.СГРАДА, представляваща „Склад“ с площ от 80 кв.м.;
7.СГРАДА, представляваща „Сграда КТП“ с площ от 141 кв.м.;
8.СГРАДА, представляваща „Цех за странична дейност“, с площ от 466 кв.м.

Забележка: Имотът цитиран под т.5, е собственост на длъжника "СЕМКОВО - 99" АД - в ликвидация ЕИК 101149902, съгласно Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания – гр. Разлог, дв.вх.рег.№ 2692 / 27.03.2008 г., том № 1, Акт № 120, учредена в полза на “ОББ” АД; новирана съобразно вписване в Службата по вписвания – гр. Разлог, дв.вх.рег.№ 989 / 16.03.2018 г., том № 2, Акт № 56, но ПОНАСТОЯЩЕМ Е СОБСТВЕНОСТ НА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ АТАНАС ДИМИТРОВ ПРОЕВ, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 24.01.2012г., вписан в Служба по вписванията при РС-Разлог в дв.вх.рег.№ 237 от 24.01.2012г., акт № 70, том 1, дело № 63 /2012г.

По настоящото изпълнително дело взискателят има качеството на ипотекарен кредитор и като такъв правата му за удовлетворяване от цената на ипотекирания имот са гарантирани от закона, независимо в чия собственост се намират имотите - чл.173, ал.1 ЗЗД.