Недвижими имоти, Ваканционен имот, Триетажна масивна сграда

Референтен номер
2001
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Ваканционен имот, Триетажна масивна сграда
Област
Благоевград
Цена
29 632.00 лв.
Адрес
землище с.Елешница, общ.Разлог, местност "Матан дере", Поземлен имот 010077
Размер/РЗП/Площ
369 кв.м.
Лице за контакт
Димитрина Соломонтова
028112554
Dimitrina.Solomontova@ubb.bg
Дата на публична продан
21.05.2021-21.06.2021
Номер на ЧСИ
796
Име на ЧСИ
Шукри Дервиш
Контактна информация на ЧСИ
0745 61591; 0898503661
Стартова цена
29 632.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
73/2020
Линк в сайта на ЧСИ

Описание

ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, представляваща „Сграда Матан дере“ с РЗП – 369 кв.м., находяща се и изградена в Поземлен имот 010077 /нула едно нула нула седем седем/, находящ се в местността „Матан дере“ в землището на с.Елешница , общ.Разлог, с начин на трайно ползване: „двор – гор.стоп“, с площ от 4.324 дка /четири декара триста двадесет и четири кв.м./, при съседи по доказателствен акт за собственост: нива на Община Разлог, полски път на Община Разлог, използв.ливада на Георги Благов Проев, използв.ливада на Община Разлог, използв.ливада на Георги Благов Проев, използв.ливада на н-ци на Петър Николов Дивизиев и използв.ливада на Димитър Благов Проев /който имот е собственост на МЗГ - Държавно лесничейство с.Елешница рег.№ 000000242 с.Елешница/