Недвижими имоти, Хотел, Семеен хотел

Референтен номер
1998
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Хотел, Семеен хотел
Област
Смолян
Цена
84 560.00 лв.
Адрес
гр.Смолян, ул.Родопи №97
Размер/РЗП/Площ
ЗП 84 кв.м.
Лице за контакт
Веселка Томова - Мичева
+359879658516
Veselka.Tomova-Micheva@ubb.bg
Дата на публична продан
01.05.2021 - 01.06.2021
Номер на ЧСИ
918
Име на ЧСИ
Тодор Витанов
Контактна информация на ЧСИ
0301/81101
Стартова цена
84 560.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20199180400240

Описание

145/336 ид.части от ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653 9200381 000 000, целият с площ 336 кв.м., находящ се в гр.Смолян, ул.Родопи №97, с трайно предназначение населени места и начин на трайно ползване: двор по кадастралната карта на гр.Смолян, който имот образува УПИ XIX-1186, находящ се в кв.54 по действащия устройствен план на гр.Смолян, кв.Райково и е идентичен с имот пл.№1186, образува УПИ XVII-1186 в кв.31 по стария план на гр.Смолян, кв.Райково, ВЕДНО с  построената в имота  ЖИЛИЩНА СГРАДА - ИЗТОЧЕН БЛИЗНАК (СЕМЕЕН ХОТЕЛ) с идентификатор 67653.920.381.2, със застроена площ по кадастрална карта 84 кв.м., с предназначение: друг вид сграда за обитаване, състояща се от: първи жилищен етаж със застроена площ от 56.43 кв.м., втори жилищен етаж със застроена площ 78.75 кв.м., трети жилищен етаж със застроена площ 78.75 кв.м и тавански етаж със застроена площ 78.75 кв.м., ВЕДНО с ПРИСТРОЙКАТА към горепосочената жилищна сграда, състояща се от: първи етаж със застроена площ 20.25 кв.м. и втори етаж със застроена площ 22.50 кв.м.

ref. 1998