Недвижими имоти, Търговски имот, заведение и офис

Референтен номер
1978
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Търговски имот, заведение и офис
Област
Силистра
Цена
102 000.00 лв.
Адрес
гр. Силистра, ул. „Добрич“ № 74
Лице за контакт
Радостина Андреева
082883122
radostina.andreeva@ubb.bg
Дата на публична продан
23.02.2022 - 23.03.2022
Номер на ЧСИ
767
Име на ЧСИ
Георги Георгиев рег. № 767
Контактна информация на ЧСИ
086 833929
Стартова цена
102 000.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
604/2020

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда, находящ се в гр. Силистра, ул.“Добрич“ № 74, в подблоковото пространство на жилищен блок №74, представляващ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, с вход от изток и запад, със застроена площ от 107.87 кв.м., състоящ се от две помещения, два коридора, сервизно помещение с предверие и мазе, с площ от 34.17 кв.м., при граници и съседи: общо помещение на вх. „Б“ на жилищен блок „Димитър Дончев“ 3, аптека, ул.“Добрич“, ул.“Ангел Кънчев“ и общо помещение на вх.“В“ на жилищен блок „Димитър Дончев“ 3, заедно с припадащите се 7.05 кв.м. идеални части от сградата и съответните идеални части от възмездно отстъпеното право на строеж върху 304.94 кв.м. от общинско място, върху което е построена сградата на блок №74, с планоснимачен № 2776, попадащ в УПИ парцел I, отреден за КЖС от кв.84, идентичен с квартал 140 по регулационния план на гр.Силистра, при граници и съседи за целия УПИ: ул.“Добрич“, УПИ III-2775, 8850 и ул.“Ангел Кънчев“, по документ за собственост, а съгласно схема, издадена от АГКК- представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 66425.501.8850.4.69, с площ от 107.87 кв.м., намиращ са на етаж 0 в многофамилна жилищна сграда с идентификатор 66425.501.8850.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 66425.501.8850, административен адрес гр. Силистра, ул. „Добрич“ № 74, с предназначение: за търговска дейност, ведно с 7.05 кв.м. ид. части от сградата и съответните идеални части от правото на строеж, при граници и съседи имоти с идентификатори: 66425.501.8850.4.71, 66425.501.8850.4.70, 66425.501.8850.4.72, 66425.501.8850.4.67, 66425.501.8850.4.44, 66425.501.8850.4.45, 66425.501.8850.4.22 и 66425.501.8850.4.23

ref.1978