Недвижими имоти, Жилищен имот, къща

Референтен номер
1847
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, къща
Област
Бургас
Цена
246 470.40 лв.
Адрес
гр.Царево, ул.”Христо Смирненски” №8
Размер/РЗП/Площ
266 кв.м. РЗП
Лице за контакт
Моника Димова
0878980013
monika.dimova@ubb.bg
Дата на публична продан
17.05.2022 - 17.06.2022
Номер на ЧСИ
800
Име на ЧСИ
Ивелина Божилова, рег. №800
Контактна информация на ЧСИ
056/82 00 80
Стартова цена
246 470.40 лв.
Номер на изпълнителното дело
888/2016

Описание

1/2 идеална част от 300/333 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 48619.502.418по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Царево, одобрени със заповед № РД-18-56/24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: гр.Царево, п.к. 8260, ул."Христо Смирненски", площ: 333 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 635, квартал: З6, парцел: IХ, заедно с построените в имота:

       САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 48619.502.418.4.2, с площ от 135.00 кв.м., адрес на имота: гр.Царево, п.к.8260, ул."Христо Смирненски" №8, ет.2, ап.2, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 4 с идентификатор № 48619.502.418.4, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48619.502.418, идентичен по документ за собственост с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда, с площ от 134.9 кв.м. , състоящ се от кухня, дневна, две спални и санитарни клетки,                  

         САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 48619.502.418.4.3, с площ от 41.00 кв.м., адрес на имота: гр.Царево, п.к.8260, ул."Христо Смирненски" № 8, ет.3, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 4 с идентификатор № 48619.502.418.4, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48619.502.418, идентичен по документ за собственост с обособена част от ТАВАНСКИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, с обща площ от 40.08 кв.м., представляващ южната и югоизточната стаи със самостоятелни баня и тоалетна,

     САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 48619.502.418.4.5, с площ от 30.00 кв.м. /тридесет квадратни метра/, адрес на имота: гр.Царево, п.к.8260, ул."Христо Смирненски" №8, ет.0, предназначение на самостоятелния обект: За склад, брой нива на обекта: 1, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА №4 с идентификатор № 48619.502.418.4, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48619.502.418, идентичен по документ за собственост с две СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ от сутеренния етаж, с обща площ от 30.00 кв.м., представляващи северозападно и североизточно помещение, заедно с 1/2 идеални части от общите части на СГРАДА № 48619.502.418.4 и съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.

           СГРАДА с идентификатор № 48619.502.418.3, с площ от 20.00 кв.м., адрес: гр.Царево, п.к.8260, ул."Христо Смирненски", предназначение на самостоятелния обект: Сграда за търговия, брой етажи: 1, която СГРАДА е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48619.502.418, идентичен по документ за собственост с ГАРАЖ от стоманенобетонна конструкция със застроена площ от 25.20 кв.м., изграден на уличната регулационна линия на границата с поземлен имот № 48619.502.419, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.

             СГРАДА с идентификатор № 48619.502.418.2, с площ от 40.00 кв.м., адрес: гр.Царево, п.к.8260, ул."Христо Смирненски", предназначение на самостоятелния обект: Сграда за търговия, брой етажи: 1, която СГРАДА е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48619.502.418, идентичен по документ за собственост с МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ със стоманенобетонна конструкция със застроена площ от 40.10 кв.м., изграден на уличната регулационна линия, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот. 

ref.1847