Недвижими имоти, Индустриален имот, склад за зърно и фуражен цех

Референтен номер
1825
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Индустриален имот, склад за зърно и фуражен цех
Област
Варна
Цена
260 424.00 лв.
Адрес
с.Добрина, общ.Провадия, обл.Варна
Размер/РЗП/Площ
5200 кв.м.
Лице за контакт
Надя Петрова
052688954
Nadya.Petrova@ubb.bg
Дата на публична продан
17.05.2021 - 17.06.2021
Номер на ЧСИ
808
Име на ЧСИ
Захари Димитров, рег.№808
Контактна информация на ЧСИ
052/610-944
Стартова цена
260 424.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
97/2015

Описание

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в урегулиран поземлен имот /държавна собственост/ УПИ-I- за работилници и гаражи, с площ от 5 200 кв. м., попадащ в квартал 50 по плана на село Добрина, община Провадия, област Варна, при граници: от две страни улици и УПИ V-362 и УПИ II – 361, а именно:
1. СКЛАД ЗА ЗЪРНО - хале със застроена площ 482 кв. м.
По отношение на Склада за зърно е издаден Констативен акт № 3/23.07.2013г., издаден от Регионална дирекция за национален строителен контрол – Североизточен район, в който е посочено следното нарушение: „Промяна предназначение на склад за зърно в помещение за монтаж на инсталация за производство на пиролизно масло от растителни биопродукти“. Нарушена е Разпоредба по чл.137, ал.3 и чл. 148, ал. 1 от ЗУТ. Предвид установените нарушения на посочените нормативни разпоредби, настоящия констативен акт е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225, ал. 1 от ЗУТ за премахване на строежа.
2. БИТОВА СГРАДА на два етажа, долепена до склада за зърно, със застроена площ 82 кв. м.;
3. ФУРАЖЕН ЦЕХ - хале със застроена площ 751 кв. м.
По отношение на Фуражния цех е издаден Констативен акт № 4/23.07.2013г., издаден от Регионална дирекция за национален строителен контрол – Североизточен район, в който е посочено следното нарушение: „Промяна предназначение на сушилно помещение към фуражен цех в помещение за монтаж на инсталация за преработка на излезли от употреба автомобилни гуми“. Нарушена е Разпоредба по чл. 137, ал. 3 и чл.148, ал. 1 от ЗУТ. Предвид установените нарушения на посочените нормативни разпоредби, настоящия констативен акт е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225, ал. 1 от ЗУТ за премахване на строежа.
4. СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 33 кв. м.;
5. НАВЕС ЗА МАШИНИ със застроена площ от 370 кв. м.;
6. АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВА СГРАДА на три етажа със застроена площ от 144 кв. м.;
7. ГАРАЖ свързан с административно-битовата сграда, със застроена площ от 16.50 кв. м.;
8. КАНТАР със застроена площ 121 кв.м., като всички сгради са построени в УПИ /държавна собственост/ с № I, отреден за работилница и гаражи,
НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПОДЛЕЖАТ САМО СГРАДИТЕ, НО НЕ И НЕДВИЖИМИЯТ ИМОТ, КОЙТО Е ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

ref.1825