Недвижими имоти, Ваканционен имот, дворно място с къща за гости

Референтен номер
1719
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Ваканционен имот, дворно място с къща за гости
Област
Бургас
Цена
504 000.00 лв.
Адрес
гр.Китен, община Приморско, улица „Акация“ №2/ул.„Здравец“ №4а
Размер/РЗП/Площ
533 кв.м./РЗП 740.25 кв.м.
Лице за контакт
Моника Димова
056 897 010
monika.dimova@ubb.bg
Дата на публична продан
07.05.2021 - 07.06.2021
Номер на ЧСИ
802
Име на ЧСИ
Наско Георгиев
Контактна информация на ЧСИ
056-826510
Стартова цена
504 000.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
1035/2017

Описание

533/718 кв.м. идеални части от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр.Китен, община Приморско, улица „Акация“ №2, съставляващо по нотариален акт УПИ X-118 в кв. 8 по плана на гр.Китен, целия с площ от 705 кв.м., при граници на целия имот: от двете страни – улици, УПИ XVIII-123, III-–123, IX-118, а по кадастрална карта заснет като ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 37023.501.358, с адрес: гр.Китен, ул.„Здравец“ №4а, с площ 718 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване от 10 до 15 метра/, стар идентификатор: 118, квартал: 8, парцел: X, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 37023.501.340, 37023.501.359, 37023.501.360, 37023.501.357,37023.501.341, заедно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СТАИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗОХ, с РЗП 740.25 кв.м., построена в северозападната част на гореописания поземлен имот и въведена в експлоатация, съгласно Удостоверение № 31/18.06.2010г. на Община – Приморско като Жилищна сграда със стаи за гости и бистро, а по кадастрална карта заснета като СГРАДА с идентификатор № 37023.501.358.3, с адрес: гр. Китен, ул. „Здравец“ № 4а, застроена площ: 159 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: друг вид сграда за обитаване

ref.1719