Недвижими имоти, Жилищен имот, етажи от къща

Референтен номер
1620
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, етажи от къща
Област
Благоевград
Цена
85 139.64 лв.
Адрес
гр.Петрич ул.Оборище №3, ет.1 и ет.2
Лице за контакт
Илияна Караджова
+359877195577
Iliyana.Karadzhova@ubb.bg
Дата на публична продан
06.05.2022 - 06.06.2022
Номер на ЧСИ
796
Име на ЧСИ
Шукри Дервиш, рег. №796
Контактна информация на ЧСИ
0745-61591
Стартова цена
85 139.64 лв.
Номер на изпълнителното дело
843/2017

Описание

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56126.601.1482.1.1, адрес на имота: гр.Петрич, п.к.2850, ул."Оборище"№ 3, ет. 1, предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: няма данни, прилежащи части: приспадащи се ид.ч. от общите части на сградата, ниво: 1, съгласно СПРАВКА по кадастрална карта, който имот съобразно нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, чрез обстоятелствена проверка по чл.483 от ГПК е описан като: САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ, състоящ се от кухня с площ от 14.02 кв.м., стая с площ от 16.73 кв.м., стая с площ от 13.78 кв.м., санитарен възел, коридор и две тераси откъм североизток и от югоизток, находящ се на ПЪРВИ жилищен етаж от ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - СЕВЕРНАТА ЧАСТ, която северна част е обособена със самостоятелен вход и самостоятелно стълбище откъм северозападната страна на сградата, построена върху общинска земя в УПИ III-1482, в квартал 42 по ПУП на гр. Петрич, област Благоевград, утвърден със Заповед № 102/13.02.1990 г. на Кмета на Община Петрич, който имот е идентичен с парцел III в квартал 128 по плана на гр.Петрич от 1958 и от 1971 г., целият имот с площ от 690 кв.м., ВЕДНО с припадащите се общи части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото

Начална цена  42 672.65 лева

 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56126.601.1482.1.2, адрес на имота: гр.Петрич, п.к.2850, ул."Оборище"№ 3, ет. 2, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: няма данни, прилежащи части: припадащи се ид.части от общите части на сгр. и от правото на стр., ниво: 1, съгласно СПРАВКА по кадастрална карта, който имот съобразно нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, чрез обстоятелствена проверка по чл.483 от ГПК е описан като: САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ, състоящ се от кухня с площ от 14.02 кв.м., стая с площ от 16.73 кв.м., стая с площ от 13.78 кв.м., санитарен възел, коридор и две тераси откъм североизток и от югоизток, находящ се на втори жилищен етаж от ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - СЕВЕРНАТА ЧАСТ, която северна част е обособена със самостоятелен вход и самостоятелно стълбище откъм северозападната страна на сградата, съгласно одобрен архитектурен проект от 07.08.1968 година, построена върху общинска земя в УПИ III-1482 в квартал 42 по ПУП на гр. Петрич, област Благоевград, утвърден със Заповед № 102 от 13.02.1990 г. на Кмета на Община Петрич, който имот е идентичен с парцел III в квартал 128 по плана на гр. Петрич от 1958 и от 1971 г., целият имот с площ от 690 кв.м. и ВЕДНО с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Начална цена 42 466.99 лева

ref.1620