Недвижими имоти, Жилищен имот, УПИ и къща

Референтен номер
1302
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, УПИ и къща
Област
Кюстендил
Цена
57 393.00 лв.
Адрес
гр. Дупница, ул."Рупите" № 3
Размер/РЗП/Площ
204 кв.м./66 кв.м.
Лице за контакт
Ирена Тодорова
0877067333
Irena.Todorova@ubb.bg
Дата на публична продан
13.05.2022 - 13.06.2022
Номер на ЧСИ
744
Име на ЧСИ
Милена Джоргова, рег.№744
Контактна информация на ЧСИ
0701/5 14 67
Стартова цена
57 393.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
82/2012

Описание

Поземлен имот с идентификационен № 68789.605.131, съгласно кад. карта на град Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АК, с адрес гр. Дупница, ул."Рупите" № 3, с площ по кад. карта от 204 кв.м, трайно предназначение – урбанизирана територия; начин на трайно ползване – ниско застрояване, който имот е идентичен с имот пл. № 493, за който е отреден парцел V, в кв.293, с урегулирана площ от 207 кв.м, съгласно рег.план на град Дупница, одобрен със Заповед № 291/19.03.1990г., ВЕДНО с построената в имота сграда с идентификационен номер 68789.605.131.1, със застроена площ от 66 кв.м, брой етажи 2, предназначение – друг вид сграда за обитаване, конструкция – масивна.

ref. 1302