Недвижими имоти, Жилищен имот, УПИ с етаж от къща

Референтен номер
1186
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, УПИ с етаж от къща
Област
Благоевград
Цена
46 446.98 лв.
Адрес
гр.Разлог, ул.Охрид №17
Размер/РЗП/Площ
321 кв.м./75 кв.м.
Лице за контакт
Илияна Караджова
+359877195577
Iliyana.Karadzhova@ubb.bg
Дата на публична продан
03.05.2022 - 03.06.2022
Номер на ЧСИ
796
Име на ЧСИ
Шукри Дервиш, рег. №796
Контактна информация на ЧСИ
074/561 591
Стартова цена
46 446.98 лв.
Номер на изпълнителното дело
191/2017

Описание

1/2 идеална част от Поземлен имот с идентификатор № 61813.756.95, с трайно предназначение урбанизирана територия, целият имот с площ по кад.скица от 321 кв. м., ведно със Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 61813.756.95.1.2., попадащ в сграда с идентификатор № 61813.756.95.1, построена върху горепосочения ПИ с идентификатор № 61813.756.95, със застроена площ от 75 кв.м., неразделна част от който са по 1/2 ид.част от мазето (избата), тавана и от общите части на сградата, по кадастралната карта на гр.Разлог, идентични с описаните в доказ. акт за собственост 1/2 (една втора) идеална част от имот с пл.сн.№2181, включен в УПИ ІV, квартал 31 по плана на град Разлог, както и с УПИ ІV-781, кв.64 по плана на гр.Разлог, одобрен със Заповед № РД-19-0051/1990 г., ведно с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от жилищната сграда, построена в западната част на гореописания Урегулиран поземлен имот IV-2181, ведно с припадащите се на етажа по 1/2 ид.част от избата, тавана и от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

ref. 1186