Недвижими имоти, Индустриален имот, ПИ със сгради

Референтен номер
1524
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Индустриален имот, ПИ със сгради
Област
Ловеч
Цена
391 166.00 лв.
Адрес
ул. Хан Кубрат №1
Лице за контакт
Александър Сотиров 02/8112530 - Alexander.Sotirov@ubb.bg
Дата на публична продан
от 17.06.2019 до 01.07.2019
Стартова цена
391 166.00 лв.

Описание

О Б Я В Л Е Н И Е

„Обединена Българска Банка” АД (като универсален правоприемник на „СИБАНК“ ЕАД), в качеството на обезпечен кредитор, пристъпил към изпълнение по реда на Закона за особените залози обявява на заинтересованите лица, че на основание чл. 37 и сл. от Закона за особените залози (ЗОЗ), в периода от 17.06.2019г. до 01.07.2019 г., включително, до 17:00часа в сградата на „ОББ” АД (Банката) в гр. София, 1040, ул. „Св. София” № 5,ще се проведе ПРОДАЖБА на недвижими имоти –ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.505.123 и адрес в град Ловеч, улица “Хан Кубрат” № 1, с площ 10274 квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за кожарската, кожухарската и обувната промишленост, стар идентификатор: 43952.505.87, номер по предходен план: 4900 (четири хиляди и деветстотин), при съседи: 43952.505.124, 43952.505.85, 43952.505.80, 43952.505.84, 43952.505.86, заедно със сградите които попадат върху имота: СГРАДА с идентификатор 43952.505.123.1, със застроена площ 180 квадратни метра, брой етажи: 2, предназначение: промишлена сграда, СГРАДА с идентификатор 43952.505.123.2, със застроена площ 85 квадратни метра, брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, СГРАДА с идентификатор 43952.505.123.3, със застроена площ 129 квадратни метра, брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, СГРАДА с идентификатор 43952.505.123.4, със застроена площ 219 квадратни метра, брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, СГРАДА с идентификатор 43952.505.123.5, със застроена площ 2395 квадратни метра, брой етажи: 2, предназначение: промишлена сграда, СГРАДА с идентификатор 43952.505.123.6, със застроена площ 471 квадратни метра, брой етажи: 3, предназначение: промишлена сграда, както и учредяване на право на преминаване на газовата тръба, захранваща СГРАДА с идентификатор 43952.505.123.5 с природен газ през съседния ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.505.124, представляващи част от конкретно индивидуализирани отделни активи от търговското предприятие на „ВЕЛУР“ АД на „ВЕЛУР“ АД, с ЕИК 820174315, по отношение, на коeто е вписано пристъпване към изпълнение в Търговския регистър рег. № 20190409145950 и вх.рег. № 1930/16.04.2019 г., том І, акт № 126 по описа на СВ – Ловеч.

За продажба се предлага гореописаното имущество, като съвкупност,като началната тръжна цена, от която цена да започне наддаването е в размер на 391 166.00 (триста деветдесет и една хиляди сто шестдесет и шест) лева без данък върху добавената стойност (ДДС). Цената на съвкупността представлява сбор от следните елементи: а) 262 081.22 лв. – начална цена на сградите, построени в ПИ 43952.505.123; б) 50 851.58 лв. – начална цена на учредяване на право на преминаване на газовата тръба, захранваща СГРАДА с идентификатор 43952.505.123.5 с природен газ през съседния ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.505.124; в) 78 233.20 лв. – начална цена на ПИ 43952.505.123. Облагаемата част от доставката на ПИ 43952.505.123 е 47.22 % от имота, т.е. облагаемата основа е 36 941.72 лв., респективно – дължимият данък върху добавената стойност е в размер на [1]7 388.34 лв. Доставката е освободена от ДДС по отношение на учредяването на ограниченото право на преминаване през ПИ с идентификатор 43952.505.124 на основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДС. Доставката е освободена по отношение на продаваните сгради в ПИ с идентификатор 43952.505.123, които не са нови, на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС. Доставката се счита за облагаема по отношение на поземлен имот с идентификатор 43952.505.123, с изключение на прилежащия терен към сградите построени в имота, на основание чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС.  

Описанието на имотите, както и условията за провеждане на проданта, са на разположение в сградата на Банката, на адрес: гр. София, 1040, ул. „Св. София” № 5.   

Оглед на имотите може да се извършва чрез предварително заявяване на адрес: гр. София, 1040, ул. „Св. София” № 5, всеки вторник и четвъртък от 09:00 ч.до 16:00 ч. през времетраенето напроданта.

Депозити за участие в търга в размер на 10% от началната цена, се внасят в срок до 17:00 часа на 01.07.2019 г. по сметката на назначения по реда на чл. 38 от Закона за особените залози депозитар адв. Ваня Цветанова Барбалова с IBAN: BG02UBBS88881000973916, BIC: UBBSBGSF, „ОББ” AД. До участие в наддаването  се допускат само кандидати, представили документ за внесен депозит. Депозитите на неспечелилите участници ще бъдат връщани в тридневен срок от приключване на търга по посочена от участника банкова сметка.

Наддавателните предложения са писмени, като предложения с цена под началната цена на продажбата, са невалидни.

Всички желаещи да участват в продажбата могат да се явят в сградата на Банката, в гр. София, 1040, ул. „Св. София” № 5 всеки присъствен ден от 09:00 до 17:00 часа в периода от 17.06.2019 г. до 01.07.2019г., за да преглеждат книжата за продажбата и ако желаят да наддават.

Всеки наддавач посочва съвкупността от имоти, за която наддава, както и предложената от него цена с цифри и с думи, като подава предложението си в запечатан непрозрачен плик.

Предложенията се подават в деловодството на Банката, на адрес: гр. София, 1040, ул. „Св. София” № 5, като сеотразяват във входящия регистър на Банката. Крайният срок за подаване на предложения е 17:00 часа на 01.07.2019 г.

Подробните условия за начина и реда на продажбата могат да бъдат узнати от книжата за продажбата и с подаването на наддавателно предложение ще се счита, че наддавачът е запознат с тях и ги приема.

Обявяването на постъпилите наддавателни предложения и на купувача ще бъде извършено в сградата на Банката на 03.07.2019г. от 14:00 ч., на адрес: гр. София, 1040, ул. „Св. София” № 5.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в срок от 7 дни от приключване на проданта да внесе предложената от него цена. Съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗОЗ продажбата се извършва само срещу заплащане на пълния размер на цената по сметка на депозитаря. При неплащане в определения срок, за купувач се определя наддавачът, предложил следващата най-висока цена.

Прехвърлянето на собствеността върху недвижимите имоти се извършва с нотариален договор за покупко-продажба, като всички разноски са за сметка на купувача.

Плащането на цената от обявения за купувач участник в проданта се извършва по безкасов начин по банкова сметка на назначения от банката депозитар адв. Ваня Цветанова Барбаловас IBAN: BG02UBBS88881000973916, BIC: UBBSBGSF, „ОББ” AД. 

 

За контакти: тел.: 02/8112530 – Александър Сотиров;

                        тел.: 02/9029323 – Антон Александров.